dfgd
Eğitim Sistemi
 
  Eğitim Programı  

    
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulumuzda, 2011 yılında eğitim alanındaki gelişmeler dikkate alınarak, 36 -72 ay okul öncesi eğitim programı uygulanmaktadır.

    E
ğitim programız, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesini, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunuşluklarının sağlanmasını amaçlamaktadır. 36-72 aylık çocuklara yönelik olan bu program "gelişimsel" bir programdır. Yani çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almaktadır. Program anlayışı olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir programdır. Uyguladığımız programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır. Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık ve diğer pek çok beceri, programdaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun merkezli etkinliklerle, çocuğun aktif katılımı ve bilgiyi kendisinin yapılandırması yoluyla çocuk tarafından kolay ve doğal bir biçimde kazandırmaktadır.

   Programımız, geli
şimsel gereksinimleri karşılarken, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini destekleyerek çocuğun bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu özelliğ
i ile "Çoklu Zeka Kuramı" vurgularıyla da tutarlıdır.
 
  Eğitim Programımızın Temel İlkeleri  

    Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Bir yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır. Okul öncesi eğitim programımız bazı temel ilkelere dayanmaktadır.

Bu ilkeler
şunlardır:

1. Okul öncesi e
ğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
2. Okul öncesi e
ğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir.
3. Okulumuzda çocukların gereksinimlerini kar
şılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır.
4. E
ğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.
5. Çocuklarımızın Türkçeyi do
ğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
7. Okul öncesi dönemde verilen e
ğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
8. E
ğitim, çocuklarımızın kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim kazandırmalıdır.
9. Oyun bu ya
ş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
10. Çocuklarla ileti
şimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.
11. Çocuklarımızın ba
ğımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
12. Çocuklarımızın kendilerinin ve ba
şkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
13. Çocuklarımızın hayal güçleri, yaratıcı ve ele
ştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
15. E
ğitim sürecine çocuklarımızın ve ailelerimizin etkin katılımı sağlanmalıdır.
16. Okul öncesi e
ğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.
17. Okul öncesi e
ğitimde değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.  Eğitim Programımızın Temel Özellikleri  

36-72 Aylık Çocuklara Yöneliktir
Her ya
ş düzeyindeki çocuklar için, onlara uygun olan amaç ve kazanımları seçilmesine imkan veren amaç ve kazanım esaslı bir programdır.

Çocuk Merkezlidir
      Amaçların ve kazanımların seçiminde, etkinliklerin düzenlenmesinde, de
ğerlendirme esaslarının belirlenmesinde çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri ve farklılıkları ile yakın çevre ile ilgili özellikler dikkate alınır. Okul öncesi eğitim programının gelişimsel bir program olduğu noktasından hareketle, öğrencilerimizin takvim yaşından çok gelişimsel yaşı önemli olduğu için etkinlikler bu gerçeğe göre hazırlanır.
Ö
ğretmenlerimiz, çocukların kendi ilgi alanlarının farkına varmalarına ve yeni beceriler geliştirmelerine imkân tanır. Bunun yanı sıra ilgi ve motivasyonları birbirinden farklı olan çocukların bireysel özellikleri de göz önünde bulundurularak onlara seçenekler sunar. Program çocuk merkezli olduğu için öğretmenlerimiz öğrenme sürecinde çocukların bir şeyleri planlamalarına, yapmalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine mümkün olduğu kadar çok imkân tanır. Çocuklarımıza hazır ortamlar ya da süreçler sunmak, onları sürekli yönlendirmek programımızın temel anlayışı ile çelişmektedir.

Geli
şim Özellikleri Her Yaş Grubu İçin Ayrı Olarak Düzenlenmiştir
     Ö
ğretmenlerimizin kendi gruplarındaki çocukların gelişim düzeylerini daha kolay belirlemeleri, gözlemler sırasında dayanak oluşturması ve çocuk gelişim değerlendirme form ve raporlarını daha kolay hazırlayabilmeleri için 36-72 aylık çocukların gelişim özellikleri; 36-48 ay, 48-60 ay, 60-72 ay şeklinde ayrı başlıklar halinde hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz, programda verilen bu özellikleri "Gelişim Kontrol Listesi"olarak da kullanırlar. Programımız çocuklar arasındaki farklılıkları avantaja dönüştürmeyi amaçlamakta ve bu şekilde öğrenme ortamının zenginleştirilmesini desteklemektedir.

Esnektir
Esnek oldu
ğu için her grupta uygulanabilir bir programdır. Bu özelliği nedeniyle bireyselleştirmeye uygundur.

Yaratıcılık Ön Plandadır
    Programımızda yaratıcılık programın temel özelli
ği olarak benimsenmiştir. Çocuklarımızın tekyönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmiştir. Etkinlikler düzenlenirken bu çocuklarımızın çok yönlü gelişimi için yaratıcı düşünce öenmlidir.

Çocuklarımızın Özgürce Deneyimler Kazanabilmesine Olanak Tanıyan Ortamlar Önemlidir
     Çocuklar özgürce deneyimlerde bulunup rahatça hareket edebildi
ği ortamlarda daha iyi gelişir, becerilerini daha güzel sergileyebilir. Bu nedenle programımız doğrultusunda öğretmenlerimiz eğitim ortamlarını iç ve dış mekânlar olarak bir bütün şeklinde ele almışlardır. Ayrıca seçilen eğitim ortamlarının çocuklarımızın güven duyup rahat hareket edebileceği, farklı etkinliklere olanak tanıyan, tehlikelerden uzak, onlara gereksinimlerine uygun olanaklar sunan estetik ve hoş ortamlar olmasına da özen gösterilmektedir.

Problem Çözme ve Oyun Temel Etkinliklerdir
    Problem çözme becerisi, çocuklara kazandırılması gereken en temel becerilerden biridir. Kazandırılacak bu beceri onun ya
şamı boyunca kullanabileceği kritik bir beceridir. Çeşitli etkinlikler düzenlerken çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi öne çıkarılmaktadır. Bu amaçla çocuklarımıza seçenekler sunulur, yaratıcı problem çözümleri teşvik edilir. Seçilecek problemlerin çocukların günlük yaşantılarından seçilmesine de özen gösterilir.
   Oyun, okul öncesi çocu
ğunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Bu gerçekten hareketle, programımızda her türlü amaç ve kazanımlar ele alınırken oyunun temel etkinlik olarak kullanılmaktadır. Bu durum, problem çözme becerisinin kazandırılması süreci için de geçerlidir.
Öğrenme Yaşantılarının Çeşitlendirilmesi Önemsenmektedir
   Çocuk ne kadar zengin bir uyarıcı çevre içinde bulunursa o kadar çok geli
şir. O nedenle öğretmenlerimizin öğretme-öğrenme yaşantılarını farklı ortamlar, farklı materyaller ve farklı etkinliklerle zenginleştirmeye önem vermeleri desteklenmektedir.

Aile Katılımı Önemlidir
    Okul öncesi e
ğitimde okul-aile işbirliğinin önemi dikkate alınarak bu programımız da aile katılımı öne çıkartılmış ve çeşitlendirilmiştir. Aile katılımı farklı biçimlerde düzenlenebilir. Programımızda aile katılımı belli başlıklarda aşağıdaki gibi sağlanmıştır:
- Veli toplantıları
- Velilerle bireysel görü
şmeler
- Ev ziyaretleri
- Gezi ve faaliyetlere etkin katılım
- Aile katılımlı etkinlikler

De
ğerlendirme Süreci Çok Yönlüdür
Okul öncesi e
ğitimde sonuç değil süreç önemli olduğundan sürecin çok yönlü olarak değerlendirilmesi yaklaşımı öne çıkmaktadır. Programımızın değerlendirme sürecinde sınıf öğretenimiz ve alanında uzman okul psikologumuz birlikte hareket eder.
De
ğerlendirme süreci:
- Çocuklarımızın geli
şiminin değerlendirilmesi,
- Programın de
ğerlendirilmesi,
- Ö
ğretmenin kendini değerlendirmesi olarak üç farklı boyutta ele alınmaktadır.

   Çocu
ğun gelişiminin değerlendirilebilmesi için, öğretmenlerimiz çocuklarımızı sürekli gözlemler, günlük notlar tutar ve daha sonra bunları gözlem kayıt formlarına geçirir ve ailelere gelişim raporu sunar. Öğretmenlerimiz çocukların gelişimini değerlendirirken onları birbirleriyle kıyaslamamasına, her çocuğu önceki ve sonraki davranışlarına bakarak kendi içinde değerlendirmesine dikkat edilir.

Belirli Gün ve Haftalar Ya
ş Grubunun Çeşitli Özellikleri Dikkate Alınarak Belirlenmiştir
     Programımızda yer alan belirli gün ve haftalar 36-72 aylık çocukların geli
şimsel özellikleri dikkate alınarak seçilmiştir. Belirli gün ve haftalardan çocuklara belli amaçları kazandırmak için yararlanılır.

Programımız Geli
ştirilmeye Açıktır
   De
ğişmeyen tek şeyin değişim gerçeği olduğu günümüzde program geliştirmenin de dinamik bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle programımız kurumsal planda zaman içinde geliştirilmeye açıktır. 

  KARAKTER EĞİTİMİ  
 
 
Sayın Velilerimiz,
     
  Çocuklarımızın ulusal ve evrensel insani değerlere sahip olarak ilk eğitimlerini tamamlamaları ve sağlıklı kişilik özellikleri edinmeleri çabamız doğrultusunda uyguladığımız Karakter Eğitimi-Yaşam Değerlerimiz projesine bu yıl okulumuzun açılışıyla başladık.
Küreselleşen dünyada etik değerleri bilen ve bu değerleri benimsemiş kişiler yaşamın her alanında daha başarılı bireylerdir. Bunun farkında olarak karakter eğitiminde amacımız; çocuklara temel insani değerleri kazandırma ve bu değerleri davranışa dönüştürmektir. Karakter eğitimi, başlı başına bir müfredat değildir. Mevcut müfredatın bir parçasıdır. Bu nedenle karakter eğitimini destekleyen tüm çalışmalar müfredata işlenmesidir.

 
Karakter Eğitimi'nde Kullanılan Yöntem ve Teknikler:
 • Oyunlar
 • Kahramanlar
 • Etkinlikler
 • Drama
 • Sınıf Çalışması
 • Örnek Olay
Çocukların duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde Karakter Eğitimi Projesi ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli adımları atılabilir:
 • Karakter eğitimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir.
 • Karakter eğitiminde öğrencilerinin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır.
 • Karakter eğitiminde, değerler, öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.
 • Karakter eğitiminde, öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.
 • Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.
 • Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.
 • Karakter eğitimi günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder. 
 
 
Neden Karakter Eğitim
 • Tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğrencilerimize benimsetmek,
 • Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozlaşma sonucu kaybolan değerlere sahip çıkılmasını sağlamak,
 • Aile kavramının giderek zedelenmesi ile önem kazanan değerleri pekiştirmek,
 • Bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda kendisiyle barışık, değerleri olan, ilkeli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Kuşak çatışması nedeniyle yıpranan değerleri vurgulamak,
 • Ortak ahlâk arayışında, ortak değerler sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak.
Değerler
     Değerler, kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Lider ve uygar toplumların oluşması için bireyin sahip olması gereken kültürler ve toplumlar üstü tutumların tümüdür.

                         2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMALARINA ENTEGRE EDİLEN YAŞAM DEĞERLERİMİZİN 
                                                                     KURUMSAL DE
ĞERLERİMİZİN  KONULARI

Eylül       -  SELAMLAŞMA
Ekim        -  DOĞRU VE GÜZEL BESLENME, DİNLEME KONUŞMA VE İLETİŞİM KURABİLME, VÜCUT TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETME
Kasım      -  NAZİK OLMA VE EŞYALARINI DÜZENLİ KULLANMA 
Aralık       -  TUTUMLU OLMA BAŞKALARININ EŞYASINI İZİNSİZ ALMAMA
Ocak        -  BAŞKALARININ HAKLARINA SAYGILI OLMA SORUMLULUKLARIMIZ
Şubat       -  ÇALIŞKAN OLMA, AZİMLİ VE KARARLI OLMA
Mart         -  VATANSEVER OLMA, HOŞGÖRÜLÜ OLMA VE YARDIMSEVER OLMA
Nisan       -  DÜRÜST OLMA SEVGİ DOLU VE ŞEFKATLİ OLMA
Mayıs       - SABIRLI OLMA SAYGILI OLMA
Haziran    - İŞBİRLİĞİ YAPMA

     
Bu program doğrultusunda okul ve aile işbirliğinin sağlanması çocuklarımızın değerler eğitimlerini sağlıklı tamamlamalarında önem kazanmaktadır. Bu aylarda, aile ortamında gündeme getirilmesi ve ebeveyn olarak tutum ve davranışlarımızla çocuklarımıza model olunması, çocuklarımızın ulusal ve evrensel insani değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır.

  
  PROGRAMLARIMIZ  

         Okulumuz da hafta içi hergün 08.30- 17.00 arası tam gün eğitim yapılmaktadır.
Tam Gün                 08.30 – 17.00 arası yemekli  (Kahvaltı, Öğle yemeği, İkindi kahvaltısı)  Aylık Menü
Yarım gün Sabah   08.30 - 13.00 arası yemekli. (Kahvaltı, Öğle yemeği)
Yarım Öğle             12.30 - 17.00 arası yemekli. (Öğle yemeği, İkindi kahvaltısı)
3 Yarım gün 
Yoğun çalışan Ebeveynler için  07.45 -18.30 arası  Aileye Destek Programımız vardır.

Ayrıntıları öğrenmek için bilgi alınız
 

  36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN  

PSİKOMOTOR GELİŞİM

• Çember etrafında döner.
• Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.
• Atılan topu yakalar.
• Yerden zıplayan topu yakalar.
• Hareket halindeki büyük bir topu aya
ğı ile durdurur.
• Parmak ucunda yürür.
• Ritme uygun dans eder.
• Plastik çivi tahtasına çivi takar - söker.
• Yuvarlak çizer.
• Verilen basit
şekilleri makasla keser.
• Oyun hamuru gibi yumu
şak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.
• Çe
şitli malzemelerle baskı yapar.
• Sıvıları bir kaptan ba
şka bir kaba boşaltır.

SOSYAL - DUYGUSAL GEL
İŞİM

• Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir.
• Grup oyunlarına katılır.
• Sırasını bekler.
• "Lütfen!", "Te
şekkür ederim." gibi nezaket sözcüklerini kullanır.
• Duygularını ifade eder.

D
İL GELİŞİMİ

• Kendi kendine
şarkı, şiir, tekerleme söyler.
• Yaptı
ğı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.
• Konu
şmalarında sıfatları kullanır.
• Konu
şmalarında kişi zamirlerini kullanır.
• Konu
şmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır.
• Konu
şmalarında çoğul eklerini kullanır.
• Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar.
İki olayı oluş sırasına göre anlatır.
• Duygularını sözel olarak ifade eder.

B
İLİŞSEL GELİŞİM

• "Büyük - küçük, az - çok, açık - kapalı, uzun - kısa" kavramlarını ayırt eder.
• 1' den 10'a kadar sayar.
• Bire bir e
şleştirme yapar.
• Üç küple köprü yapar.
• 1 'den 10'a kadar olan nesneler içinde istenen sayıdaki nesne ya da nesneleri gösterir.
• Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar.
• Üç parçalı bul yapı tamamlar.
• Renkleri tanır ve e
şleştirir.
• Resmini gördü
ğü nesneyi tanımlar.
• Diz, dil, boyun, kol, parmak gibi beden parçalarını gösterir.
• Cinsiyetini ayırt eder.

ÖZBAKIM BECER
İLERİ

• Kendi kendine yemek yer.
• Dü
ğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer.
• Giysilerin önünü ve arkasını ayırt eder.
• Gereksinim duydu
ğunda bağımsız olarak tuvalete gider.
• Burnunu mendille siler.
• Kendine ait e
şyaları toplar.

 

  48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN  


PS
İKOMOTOR GELİŞİM

• Çizgi üzerinde yürür.
• Çift ayakla belli bir uzaklı
ğa atlar.
• Çift ayakla sıçrar.
• Geri geri çift ayak sıçrar.
• Tek ayak üzerinde sıçrar.
• Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.
• Ayak de
ğiştirerek iner, çıkar.
• Topu kendisi sıçratıp yakalar.
• Bisiklete biner ve bisikletle kö
şeleri döner.
• 20 cm yükseklikten atlar.
• Topuk ve ayakucuyla yürür.
• Dokuz blokla kule yapar.
• Modele bakarak yuvarlak ve kare
şeklini çizer.
• Çe
şitli şekiller çizer ve boyar.
• Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.

SOSYAL - DUYGUSAL GEL
İŞİM

• Adını- soyadını ve ya
şını bilir.
• Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranı
şları sergiler.
• Yeti
şkinlerin konuşmalarına katılır.
• Oyuncaklarını payla
şır.
• Grup oyunlarında yeti
şkinlerin liderliğini kabul eder.
İzin ister.
• Bir sorunu oldu
ğu zaman yardım ister.
• Övülmekten ho
şlanır.
• Kendinden küçüklere yardım etmeye kar
şı isteklidir.

D
İL GELİŞİMİ

• Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir.
• Birle
şik cümleler kullanır.
• Resimdeki saçmalıkları açıklar.
• Zıt sözcükleri söyler.
• Konu
şmalarında bağlaç kullanır.
• Konu
şmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

B
İLİŞSEL GELİŞİM

İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer.
• 4 - 8 parçalı bul yapı tamamlar.
• 1 'den 10'a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ili
şki kurar.
• Nesneleri ortak özelliklerine göre (ta
şıtlar, hayvanlar, büyük / küçük nesneler vb.) sınıflandırır.
• 1 'den 20'ye kadar ezbere sayar.
• 3'lü, 4'lü e
şit setleri eşleştirir.
İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar.
• Ba
ştaki, sondaki ortadaki gibi mekânsal konumları ayırt eder.
• Bir olayı olu
ş sırasına göre sıralar.
• Model olundu
ğunda 10 küpten kule yapar.
• Nesnelerin neden yapıldı
ğını söyler.
• "Neden?" sorusuna cevap verir.
• Dokuları ayırt eder.
• 8 rengi isimlendirir.
• Renkleri gruplandırır.
• Renkleri tonlarına göre sıralar.
• Bazı paraları tanır ve isimlendirir.
• Kısa bir süre önce gördü
ğü resmi hatırlar.
• Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.
• Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır.
• Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar.
• Neden-sonuç ili
şkilerini kurar.
• Etkinliklere ba
ğlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler.
• Bir nesnenin di
ğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler.

ÖZBAKIM BECER
İLERİ

• Yardımla saçını tarar.
• Giysisindeki büyük dü
ğmeleri ilikler, çözer.
• Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar.
• Ayakkabılarını ba
ğlar ve fiyonk yapar.
• Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.
• Di
şlerini fırçalar.
• Sofra kurallarına uyar.
• Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır.
• Sofra kurmak gibi ev i
şlerinde yardımcı olur.

 

  60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN  

PS
İKOMOTOR GELİŞİM

• Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür.
• Ba
şlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür.
• Yardımla sekerek yürür.
• Topuk ve ayakucunda geri geri yürür.
• Parmak ucunda ko
şar.
• Yakla
şık 30 cm yükseklikten atlar.
• Ritmik olarak seker.
• Tek ayak üzerinde 8 -10 sn durur.
• Dü
şmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar.
• Ko
şarken yerden bir şey alır.
• Kendi ba
şına ip atlar.
• Yardımsız bisiklete biner.
• Kendi bedeni etrafında döner.
• Ayak de
ğiştirerek merdiven iner ve çıkar.
• Ritmik hareketleri yapar.
• Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır.
• Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla sıçratır.
• 1 m yukarı atılan topu yakalar.
• Kendine do
ğru zıplatılan topu yakalar.
• Topu 3 m uzaktaki hedefe do
ğru atar.
• Kâ
ğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser.
• Atma ve tutma davranı
şlarını gerektiren etkinliklere katılır.
• Hamur gibi yumu
şak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.
• Baskı ve yapı
ştırma işlerini yapar.
• Yeti
şkin gibi kalem tutar.
• Model gösterildi
ğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar.
• Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer.
• Yatay, dikey, e
ğri, ve eğik çizgiler çizer ve bunların kombinasyonlarını oluşturur.
İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar.
İsmini kopya eder.
• 1-5 arası rakamları kopya eder.
• Eksik insan resmini tamamlar.

SOSYAL- DUYGUSAL GEL
İŞİM

• Duygularını belli eder.
• Ba
şkalarının duygularını anlar.
• Araç kullanarak yapı in
şa oyunu oynar.
• Kurallı oyunların kuralına uyar.
• Bir oyunun kuralını ba
şkasına açıklar.
• Aldı
ğı sorumluluğu yerine getirir.
• Kendine güven duyar.
• Yeni ve alı
şılmamış durumlara uyum sağlar.
• Kendine bir amaç belirleyip davranı
şlarını ona göre yönlendirir.
• Arkada
ş seçiminde kararlılık gösterir.
• Belli bir olayı, durumu canlandırır.
• Kendini ifade etmede özgün yollar kullanır.
• Kendi cinsiyetine uygun davranır.
• Haklarını korur.

D
İL GELİŞİMİ

• Günlük deneyimlerini anlatır.
• Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir.
• Tekil ve ço
ğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır.
• Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır.
• Yeni ve bilmedi
ği kelimelerin anlamını sorar.
• Bazı sözcüklerin e
ş ve karşıt anlamlarını bilir.
• "Ne zaman, neden, nasıl?" gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar.
• "Bana tersini söyle" yönergesine do
ğru yanıt verir.
• Yer bildiren sözcükleri do
ğru ve yerinde kullanır.
• Cümlelerinde "çünkü, daha sonra" gibi ba
ğlaçlar kullanır.
• Birle
şik cümleler kullanır.
• Basit
şakalar yapar.
• Bazı soyut ifadeleri anlar.
• Evinin ve/veya anne-babasının telefon numarasını söyler.

B
İLİŞSEL GELİŞİM

• Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler.
• 10 - 25 parçalı yap- bozu tamamlar.
İki üçgeni birleştirerek kare yapar.
• Aynı dokudaki 6-10 nesneyi e
şleştirir.
• Aynı dokudaki 6-10 nesneyi gruplandırır.
• Nesneleri bir özelli
ğine göre gruplandırır.
• 1' den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ili
şki kurar.
• 1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar.
• Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.
• 1' den 10'a kadar olan rakamları sıralar.
• E
şleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar.
• Basit neden sonuç ili
şkilerini açıklar.
• Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar.
• Bir olaydan sonra ne olabilece
ğini tahmin eder.
• Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler.
• Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci
şeklinde isimlendirir.
• "En az, en çok, birkaç" gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır.
• Haftanın günlerini sırasıyla söyler.
• 20'ye kadar ritmik sayar.
• "Dün, bugün, yarın" ile ilgili konu
şur.
• Be
ş harfi isimlendirir.
• Daha önce dinledi
ği öyküleri anlatır.
• Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.
• Ya
şadığı yerin adresini söyler.

ÖZBAKIM BECER
İLERİ

• Günlük i
şlerde sorumluluk alır ve yerine getirir.
• Yolda yardımsız yürür.
• Kendi kendine giyinir, soyunur.
• Giysilerinin dü
ğmelerini çözer ilikler.
• Ayakkabılarını ba
ğlar.
• Saçlarını tarar.
• Yeme
ğini kendi kendine yer.
• Yemek araç gereçlerini yeti
şkin gibi kullanır.
• Bıçak kullanır.
• Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini ta
şır.
• Di
şlerini fırçalar.
• Elini yüzünü yıkar kurular.
• Tuvalet gereksinimini kendi ba
şına karşılar.
• Hava
şartlarına uygun giysiler seçer.

 
Başa Dön