dfgd
48 - 60 Ay Çocuklarının Gelişim Özellikleri
 

  48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN  


PS
İKOMOTOR GELİŞİM

• Çizgi üzerinde yürür.
• Çift ayakla belli bir uzaklı
ğa atlar.
• Çift ayakla sıçrar.
• Geri geri çift ayak sıçrar.
• Tek ayak üzerinde sıçrar.
• Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.
• Ayak de
ğiştirerek iner, çıkar.
• Topu kendisi sıçratıp yakalar.
• Bisiklete biner ve bisikletle kö
şeleri döner.
• 20 cm yükseklikten atlar.
• Topuk ve ayakucuyla yürür.
• Dokuz blokla kule yapar.
• Modele bakarak yuvarlak ve kare
şeklini çizer.
• Çe
şitli şekiller çizer ve boyar.
• Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.

SOSYAL - DUYGUSAL GEL
İŞİM

• Adını- soyadını ve ya
şını bilir.
• Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranı
şları sergiler.
• Yeti
şkinlerin konuşmalarına katılır.
• Oyuncaklarını payla
şır.
• Grup oyunlarında yeti
şkinlerin liderliğini kabul eder.
İzin ister.
• Bir sorunu oldu
ğu zaman yardım ister.
• Övülmekten ho
şlanır.
• Kendinden küçüklere yardım etmeye kar
şı isteklidir.

D
İL GELİŞİMİ

• Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir.
• Birle
şik cümleler kullanır.
• Resimdeki saçmalıkları açıklar.
• Zıt sözcükleri söyler.
• Konu
şmalarında bağlaç kullanır.
• Konu
şmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

B
İLİŞSEL GELİŞİM

İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer.
• 4 - 8 parçalı bul yapı tamamlar.
• 1 'den 10'a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ili
şki kurar.
• Nesneleri ortak özelliklerine göre (ta
şıtlar, hayvanlar, büyük / küçük nesneler vb.) sınıflandırır.
• 1 'den 20'ye kadar ezbere sayar.
• 3'lü, 4'lü e
şit setleri eşleştirir.
İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar.
• Ba
ştaki, sondaki ortadaki gibi mekânsal konumları ayırt eder.
• Bir olayı olu
ş sırasına göre sıralar.
• Model olundu
ğunda 10 küpten kule yapar.
• Nesnelerin neden yapıldı
ğını söyler.
• "Neden?" sorusuna cevap verir.
• Dokuları ayırt eder.
• 8 rengi isimlendirir.
• Renkleri gruplandırır.
• Renkleri tonlarına göre sıralar.
• Bazı paraları tanır ve isimlendirir.
• Kısa bir süre önce gördü
ğü resmi hatırlar.
• Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.
• Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır.
• Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar.
• Neden-sonuç ili
şkilerini kurar.
• Etkinliklere ba
ğlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler.
• Bir nesnenin di
ğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler.

ÖZBAKIM BECER
İLERİ

• Yardımla saçını tarar.
• Giysisindeki büyük dü
ğmeleri ilikler, çözer.
• Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar.
• Ayakkabılarını ba
ğlar ve fiyonk yapar.
• Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.
• Di
şlerini fırçalar.
• Sofra kurallarına uyar.
• Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır.
• Sofra kurmak gibi ev i
şlerinde yardımcı olur.

 
Başa Dön