dfgd
60 - 72 Ay Çocuklarının Gelişim Özellikleri
 

  60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN  

PS
İKOMOTOR GELİŞİM

• Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür.
• Ba
şlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür.
• Yardımla sekerek yürür.
• Topuk ve ayakucunda geri geri yürür.
• Parmak ucunda ko
şar.
• Yakla
şık 30 cm yükseklikten atlar.
• Ritmik olarak seker.
• Tek ayak üzerinde 8 -10 sn durur.
• Dü
şmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar.
• Ko
şarken yerden bir şey alır.
• Kendi ba
şına ip atlar.
• Yardımsız bisiklete biner.
• Kendi bedeni etrafında döner.
• Ayak de
ğiştirerek merdiven iner ve çıkar.
• Ritmik hareketleri yapar.
• Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır.
• Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla sıçratır.
• 1 m yukarı atılan topu yakalar.
• Kendine do
ğru zıplatılan topu yakalar.
• Topu 3 m uzaktaki hedefe do
ğru atar.
• Kâ
ğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser.
• Atma ve tutma davranı
şlarını gerektiren etkinliklere katılır.
• Hamur gibi yumu
şak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.
• Baskı ve yapı
ştırma işlerini yapar.
• Yeti
şkin gibi kalem tutar.
• Model gösterildi
ğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar.
• Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer.
• Yatay, dikey, e
ğri, ve eğik çizgiler çizer ve bunların kombinasyonlarını oluşturur.
İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar.
İsmini kopya eder.
• 1-5 arası rakamları kopya eder.
• Eksik insan resmini tamamlar.

SOSYAL- DUYGUSAL GEL
İŞİM

• Duygularını belli eder.
• Ba
şkalarının duygularını anlar.
• Araç kullanarak yapı in
şa oyunu oynar.
• Kurallı oyunların kuralına uyar.
• Bir oyunun kuralını ba
şkasına açıklar.
• Aldı
ğı sorumluluğu yerine getirir.
• Kendine güven duyar.
• Yeni ve alı
şılmamış durumlara uyum sağlar.
• Kendine bir amaç belirleyip davranı
şlarını ona göre yönlendirir.
• Arkada
ş seçiminde kararlılık gösterir.
• Belli bir olayı, durumu canlandırır.
• Kendini ifade etmede özgün yollar kullanır.
• Kendi cinsiyetine uygun davranır.
• Haklarını korur.

D
İL GELİŞİMİ

• Günlük deneyimlerini anlatır.
• Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir.
• Tekil ve ço
ğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır.
• Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır.
• Yeni ve bilmedi
ği kelimelerin anlamını sorar.
• Bazı sözcüklerin e
ş ve karşıt anlamlarını bilir.
• "Ne zaman, neden, nasıl?" gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar.
• "Bana tersini söyle" yönergesine do
ğru yanıt verir.
• Yer bildiren sözcükleri do
ğru ve yerinde kullanır.
• Cümlelerinde "çünkü, daha sonra" gibi ba
ğlaçlar kullanır.
• Birle
şik cümleler kullanır.
• Basit
şakalar yapar.
• Bazı soyut ifadeleri anlar.
• Evinin ve/veya anne-babasının telefon numarasını söyler.

B
İLİŞSEL GELİŞİM

• Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler.
• 10 - 25 parçalı yap- bozu tamamlar.
İki üçgeni birleştirerek kare yapar.
• Aynı dokudaki 6-10 nesneyi e
şleştirir.
• Aynı dokudaki 6-10 nesneyi gruplandırır.
• Nesneleri bir özelli
ğine göre gruplandırır.
• 1' den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ili
şki kurar.
• 1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar.
• Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.
• 1' den 10'a kadar olan rakamları sıralar.
• E
şleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar.
• Basit neden sonuç ili
şkilerini açıklar.
• Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar.
• Bir olaydan sonra ne olabilece
ğini tahmin eder.
• Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler.
• Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci
şeklinde isimlendirir.
• "En az, en çok, birkaç" gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır.
• Haftanın günlerini sırasıyla söyler.
• 20'ye kadar ritmik sayar.
• "Dün, bugün, yarın" ile ilgili konu
şur.
• Be
ş harfi isimlendirir.
• Daha önce dinledi
ği öyküleri anlatır.
• Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.
• Ya
şadığı yerin adresini söyler.

ÖZBAKIM BECER
İLERİ

• Günlük i
şlerde sorumluluk alır ve yerine getirir.
• Yolda yardımsız yürür.
• Kendi kendine giyinir, soyunur.
• Giysilerinin dü
ğmelerini çözer ilikler.
• Ayakkabılarını ba
ğlar.
• Saçlarını tarar.
• Yeme
ğini kendi kendine yer.
• Yemek araç gereçlerini yeti
şkin gibi kullanır.
• Bıçak kullanır.
• Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini ta
şır.
• Di
şlerini fırçalar.
• Elini yüzünü yıkar kurular.
• Tuvalet gereksinimini kendi ba
şına karşılar.
• Hava
şartlarına uygun giysiler seçer.

 
Başa Dön