dfgd
Eğitim Programımızın Temel Özellikleri

  Eğitim Programımızın Temel Özellikleri  

36-72 Aylık Çocuklara Yöneliktir
Her ya
ş düzeyindeki çocuklar için, onlara uygun olan amaç ve kazanımları seçilmesine imkan veren amaç ve kazanım esaslı bir programdır.

Çocuk Merkezlidir
      Amaçların ve kazanımların seçiminde, etkinliklerin düzenlenmesinde, de
ğerlendirme esaslarının belirlenmesinde çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri ve farklılıkları ile yakın çevre ile ilgili özellikler dikkate alınır. Okul öncesi eğitim programının gelişimsel bir program olduğu noktasından hareketle, öğrencilerimizin takvim yaşından çok gelişimsel yaşı önemli olduğu için etkinlikler bu gerçeğe göre hazırlanır.
Ö
ğretmenlerimiz, çocukların kendi ilgi alanlarının farkına varmalarına ve yeni beceriler geliştirmelerine imkân tanır. Bunun yanı sıra ilgi ve motivasyonları birbirinden farklı olan çocukların bireysel özellikleri de göz önünde bulundurularak onlara seçenekler sunar. Program çocuk merkezli olduğu için öğretmenlerimiz öğrenme sürecinde çocukların bir şeyleri planlamalarına, yapmalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine mümkün olduğu kadar çok imkân tanır. Çocuklarımıza hazır ortamlar ya da süreçler sunmak, onları sürekli yönlendirmek programımızın temel anlayışı ile çelişmektedir.

Geli
şim Özellikleri Her Yaş Grubu İçin Ayrı Olarak Düzenlenmiştir
     Ö
ğretmenlerimizin kendi gruplarındaki çocukların gelişim düzeylerini daha kolay belirlemeleri, gözlemler sırasında dayanak oluşturması ve çocuk gelişim değerlendirme form ve raporlarını daha kolay hazırlayabilmeleri için 36-72 aylık çocukların gelişim özellikleri; 36-48 ay, 48-60 ay, 60-72 ay şeklinde ayrı başlıklar halinde hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz, programda verilen bu özellikleri "Gelişim Kontrol Listesi"olarak da kullanırlar. Programımız çocuklar arasındaki farklılıkları avantaja dönüştürmeyi amaçlamakta ve bu şekilde öğrenme ortamının zenginleştirilmesini desteklemektedir.

Esnektir
Esnek oldu
ğu için her grupta uygulanabilir bir programdır. Bu özelliği nedeniyle bireyselleştirmeye uygundur.

Yaratıcılık Ön Plandadır
    Programımızda yaratıcılık programın temel özelli
ği olarak benimsenmiştir. Çocuklarımızın tekyönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmiştir. Etkinlikler düzenlenirken bu çocuklarımızın çok yönlü gelişimi için yaratıcı düşünce öenmlidir.

Çocuklarımızın Özgürce Deneyimler Kazanabilmesine Olanak Tanıyan Ortamlar Önemlidir
     Çocuklar özgürce deneyimlerde bulunup rahatça hareket edebildi
ği ortamlarda daha iyi gelişir, becerilerini daha güzel sergileyebilir. Bu nedenle programımız doğrultusunda öğretmenlerimiz eğitim ortamlarını iç ve dış mekânlar olarak bir bütün şeklinde ele almışlardır. Ayrıca seçilen eğitim ortamlarının çocuklarımızın güven duyup rahat hareket edebileceği, farklı etkinliklere olanak tanıyan, tehlikelerden uzak, onlara gereksinimlerine uygun olanaklar sunan estetik ve hoş ortamlar olmasına da özen gösterilmektedir.

Problem Çözme ve Oyun Temel Etkinliklerdir
    Problem çözme becerisi, çocuklara kazandırılması gereken en temel becerilerden biridir. Kazandırılacak bu beceri onun ya
şamı boyunca kullanabileceği kritik bir beceridir. Çeşitli etkinlikler düzenlerken çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi öne çıkarılmaktadır. Bu amaçla çocuklarımıza seçenekler sunulur, yaratıcı problem çözümleri teşvik edilir. Seçilecek problemlerin çocukların günlük yaşantılarından seçilmesine de özen gösterilir.
   Oyun, okul öncesi çocu
ğunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Bu gerçekten hareketle, programımızda her türlü amaç ve kazanımlar ele alınırken oyunun temel etkinlik olarak kullanılmaktadır. Bu durum, problem çözme becerisinin kazandırılması süreci için de geçerlidir.
Öğrenme Yaşantılarının Çeşitlendirilmesi Önemsenmektedir
   Çocuk ne kadar zengin bir uyarıcı çevre içinde bulunursa o kadar çok geli
şir. O nedenle öğretmenlerimizin öğretme-öğrenme yaşantılarını farklı ortamlar, farklı materyaller ve farklı etkinliklerle zenginleştirmeye önem vermeleri desteklenmektedir.

Aile Katılımı Önemlidir
    Okul öncesi e
ğitimde okul-aile işbirliğinin önemi dikkate alınarak bu programımız da aile katılımı öne çıkartılmış ve çeşitlendirilmiştir. Aile katılımı farklı biçimlerde düzenlenebilir. Programımızda aile katılımı belli başlıklarda aşağıdaki gibi sağlanmıştır:
- Veli toplantıları
- Velilerle bireysel görü
şmeler
- Ev ziyaretleri
- Gezi ve faaliyetlere etkin katılım
- Aile katılımlı etkinlikler

De
ğerlendirme Süreci Çok Yönlüdür
Okul öncesi e
ğitimde sonuç değil süreç önemli olduğundan sürecin çok yönlü olarak değerlendirilmesi yaklaşımı öne çıkmaktadır. Programımızın değerlendirme sürecinde sınıf öğretenimiz ve alanında uzman okul psikologumuz birlikte hareket eder.
De
ğerlendirme süreci:
- Çocuklarımızın geli
şiminin değerlendirilmesi,
- Programın de
ğerlendirilmesi,
- Ö
ğretmenin kendini değerlendirmesi olarak üç farklı boyutta ele alınmaktadır.

   Çocu
ğun gelişiminin değerlendirilebilmesi için, öğretmenlerimiz çocuklarımızı sürekli gözlemler, günlük notlar tutar ve daha sonra bunları gözlem kayıt formlarına geçirir ve ailelere gelişim raporu sunar. Öğretmenlerimiz çocukların gelişimini değerlendirirken onları birbirleriyle kıyaslamamasına, her çocuğu önceki ve sonraki davranışlarına bakarak kendi içinde değerlendirmesine dikkat edilir.

Belirli Gün ve Haftalar Ya
ş Grubunun Çeşitli Özellikleri Dikkate Alınarak Belirlenmiştir
     Programımızda yer alan belirli gün ve haftalar 36-72 aylık çocukların geli
şimsel özellikleri dikkate alınarak seçilmiştir. Belirli gün ve haftalardan çocuklara belli amaçları kazandırmak için yararlanılır.

Programımız Geli
ştirilmeye Açıktır
   De
ğişmeyen tek şeyin değişim gerçeği olduğu günümüzde program geliştirmenin de dinamik bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle programımız kurumsal planda zaman içinde geliştirilmeye açıktır. 
 
Başa Dön